Fra kommunal plan til gjennomføring.

Rapporten fokuserer på kommunal planlegging som et virkemiddel til lokal samfunnsutvikling. Videre hva som gir gjennomføringskraft og resultater av planer i lys av små og mellomstore kommuner sine utfordringer. Det er gjennomført casestudier av planlegging og tiltak i Herøy (bosetting og næringsutvikling), Sortland (barne- og ungdomsplan) samt Otta og Rindal (tettstedsutvikling). Prosjektet tar utgangspunkt i… Les mer »

Omsorg 3.0

Omsorg 3.0 er Helseregion Sør-Gudbrandsdals delprosjekt i et nasjonalt innovasjonsprosjekt (Piloten) i regi av Fylkesmannen i Oppland, som i alt omfatter tre delpiloter. Målet med prosjektet Omsorg 3.0 har vært å utvikle og etablere ny tenkning omkring helse, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan vi etablere og organisere regional helse og omsorg hvis vi starter… Les mer »

De få utvalgte. Rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger

Denne rapporten inngår i prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Prosjektet har bestått av et forprosjekt og et hovedprosjekt med fire delprosjekter. Denne rapporten omhandler delprosjekt 2, Veier til høyere militære stillinger. Studien sentrer rundt to hovedtemaer: 1) rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger, samt 2) faktorer som påvirker offiserenes karriereutvikling. Studien viser at… Les mer »

Reiselivet som produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og de distriktsbaserte

Notatet gir en presentasjon av et pågående forskningsprosjekt, som har til formål å analysere reiselivet ut fra et systemperspektiv, med vekt på å studere hvordan funksjoner som videreforedling, distribusjon- og salg ivaretas. Prosjektet fokuserer på samarbeid mellom virksomheter og organisasjoner for å fremme distribusjons- og salgs funksjonene, den kontekst denne typen samarbeid fungerer innenfor, samt… Les mer »

Spesialpedagogiske tiltak i Nord-Gudbrandsdalen

Rapporten inneholder en kartlegging av tiltak for funksjonshemmede i Nord-Gudbrandsdalen. Den skisserer ulike modeller for organisering av spesialpedagogiske tiltak i og mellom kommunene