Rapporten fokuserer på kommunal planlegging som et virkemiddel til lokal samfunnsutvikling. Videre hva som gir gjennomføringskraft og resultater av planer i lys av små og mellomstore kommuner sine utfordringer. Det er gjennomført casestudier av planlegging og tiltak i Herøy (bosetting og næringsutvikling), Sortland (barne- og ungdomsplan) samt Otta og Rindal (tettstedsutvikling). Prosjektet tar utgangspunkt i at kommunene i framtida i større grad blir et «nav» i lokal samfunnsutvikling og at de må mobilisere ulike type ressurser for å få til utviklingen. En bevisst bruk av medvirkning fra offentlige aktører utenfor kommunen, kommunens egne innbyggere, ildsjeler og frivillige kan øke utviklingskapasiteten, særlig når dette skjer på bakgrunn av ulike typer nettverk – hvor kommunen er sentral. Rapporten viser at samspillet mellom et langsiktig og strategisk perspektiv og de mer kortsiktige og kanskje inkrementelle grep som passer inn i det langsiktige
fremmer samfunnsutviklingen.

Bestill rapport

Fra kommunal plan til gjennomføring. | (rapportnr. 201704)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X