Samarbeid om industriell engeriøkonomisering: Evaluering bransjenettverket

Bransjenettverket er et industristyrt program for energiøkonomisering og energieffektivisering innen ulike bransjer. Det finansieres formelt av NVE. Nettverket analyseres i forhold til målsettingen om å redusere informasjonsbarrierer. Strendt tatt finnes ingen informasjonsproblemer i dette markedet som gir grunnlag for offentlige tiltak. Men nettverket vurderes å fylle en funksjon i tråd med en koordinerende stat og… Les mer »

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Rapporten beskriver og vurderer prosjektet ”Studietrappa”. Studietrapp-prosjektet har hatt som overordnet formål å utvikle og prøve ut en modell (en Studietrapp) for kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter (SMB). Det har vært en grunnleggende tanke i Studietrapp-prosjektet at en kan møte kompetanseutfordringene i SMB på en bedre måte gjennom nettverksamarbeid. Prosjektet har vært et samarbeide… Les mer »

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Evaluering av pilotprosjektet ”Erfaringslæring – Vesterålen”.

Rapporten omhandler evaluering av et pilotprosjekt som er gjennomført blant seks trygdekontor i Vesterålen. Dette er ett av tre pilotprosjekt som er satt i verk for å prøve ut ulike metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Trygdekontorene i Vesterålen har prøvd ut metodene nettverksmøte/fagmøte, hospitering og utveksling av problemstillinger pr e-post. Evalueringsrapporten er en gjennomgang… Les mer »

Evaluering av Bluelight – Nettverk for informasjonssikkerhet

Med utgangspunkt i Innlandet har det de siste årene utviklet seg et bredt samarbeidsnettverk innen informasjonssikkerhet, kalt Bluelight. Siden slutten av 2002 har Bluelight vært en del av Arena-programmet. Hovedresultatene fra vår evaluering er at deltakerne vurderer at BIuelight har nådd de fleste av sine hovedmål så langt, spesielt knyttet til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Miljøet… Les mer »

Barrierer og drivere for innovasjoner nedenfra

Notatet er basert på empiri samlet inn etter TaKT opplæringsprogram i 2006 – 2008. Erfaringene fra arbeidet med implementering av ideer fra kurset i kommunene, diskuteres i lys av teorier om barrierer og drivere for innovasjon.