Trelastindustrien – strukturendringer i det norske distribusjonsleddet for trelast

Notatet tar for seg strukturen og utviklingen i byggvarmarkedet. Sentralt i utviklingen er en øket tendens mot kjededrift, samt færre og mer mektige kjeder. Krav fra byggevarehandelen rettet mot trelastindustrien på ulike områder gjennomgås, herunder prisforhold, leveringsdyktighet/logistikk, kvalitet, leveringsvolum/produktbredde og produktutvikling/videreforedling. På bakgrunn av dette analyseres mulige konsekvenser for trelastindustrien av strukturendringene og de skjerpede… Les mer »

Sykepleieartikler – fra produsent til pasient

Undersøkelsen foretar en kartlegging og vurdering av distribusjons- og formidlingssystemet av sykepleieartikler. Det svenske systemet blir trukket inn som referansesystem for å vurdere om elementer fra dette systemet er hensiktsmessig å overføre til norske forhold.