Rapporten beskriver og evaluerer prosjektet BIOREG Hadeland. Oppdraget er delt inn i følgende fire hoveddeler: Beskrivelse av prosjektet, Analyse av prosjektets virkemåte, prosesser og utvikling gjennom 3-årsperioden, Prosjektets resultater og effekter, målt i forhold til oppsatte mål og konklusjoner og anbefalinger om det videre arbeidet. Datainnsamlingen har i sin helhet vært gjennomført ved hjelp av kvalitative metoder, det vil i dette tilfellet si dokumentanalyse og intervjuer. Prosjektet har bidratt til generell økt fokus på bioenergi i regionen, i tillegg til å styrke og befeste Hadelands stilling som ”den fremste bioenergiregionen i Norge”. Prosjektet har, på godt og vondt, tatt en annen retning enn forventet av en rekke av aktører. Dette skyldes flere forhold. I en eventuell forlengelse av prosjektet er det ønske om en sterkere lokal forankring, samt økt involvering av relevante lokale aktører innen bioenergi.

Bestill rapport

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland | (rapportnr. 200520)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X