Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land

Undersøkelsen fokuserer på ungdom i Nordre Land, Søndre Land og Etnedal og deres forhold til bosted, utdanning og arbeid. De tre kommunene sammen med Dokka videregående skole er interessert i mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker lokal ungdoms valg av utdanning, arbeid og bosted. Østlandsforskning har i samarbeid med lærere og 2.klassinger ved Dokka… Les mer »

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, – erfaringer fra studenter og deres ledere i pilotstudiet

Denne rapporten omhandler evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning ved Høgskolen i Lillehammer. Arbeidsgiverforeningen NAVO er oppdragsgiver. Rapporten omfatter hovedsakelig resultater fra intervjuer gjort med et utvalg studenter og deres ledere i april og mai 2005. Hovedkonklusjonene fra midtveisevalueringen, som ble publisert som ØF-notat 05/2004 i mai 2004, inngår som eget kapittel i rapporten. Sentrale spørsmål… Les mer »

Forskning på entreprenørskapsopplæring i Norge

Norske myndigheter har slått fast at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden på entreprenørskapsopplæring. Forskningen på entreprenørskap i utdanningen kan spille en sentral rolle med å nå denne målsettingen: Deskriptive studier beskriver dagens tilstand; følgeforskning avdekker prosesser og de ulike aktørenes roller; mens resultatevalueringer vurderer effekten av tiltak som er satt… Les mer »

Evaluering av Nasjonal Paramedic Utdanning, del en. – erfaringer fra studenter og deres ledere

Som første del av evalueringen av Nasjonal Paramedic-utdanning har Østlandsforskning i perioden september 2003 til januar 2004 gjennomført tre undersøkelser, to blant studentene og en hos deres ledere. Formålet med evalueringen er å bidra til å utvikle kunnskap som grunnlag for videreutvikling og forbedring av studietilbudet. Sentrale spørsmål som skal besvares i evalueringen er: –… Les mer »

Bygg- og anleggsnæringens geografi

Dette notatet gir en gjennomgang og drøfting av sysselsetting, utdanning og mobilitet innen bygg- og anleggsnæringen. Geografisk er hovedfokuset rettet mot Dalarna og Hedmark, men utviklingstrekk for fylkene Oppland, Akershus og Oslo på norsk side og Värmland, Uppsala og Stockholm på svensk side inngår også i drøftingene.

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Notatet kartlegger unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen. Det ble gjennomført spørreundersøkelser blant 10. klassinger, elever på Bygg- og anleggsteknikk og bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen. Elevene har besvart spørsmål om holdninger til studier og framtidig arbeid innen bygg- og anleggsbransjen. Bedriftene har besvart spørsmål om rekrutteringsbehov, tilgang på… Les mer »