Norske myndigheter har slått fast at det norske utdanningssystemet skal bli blant de beste i verden på entreprenørskapsopplæring. Forskningen på entreprenørskap i utdanningen kan spille en sentral rolle med å nå denne målsettingen: Deskriptive studier beskriver dagens tilstand; følgeforskning avdekker prosesser og de ulike aktørenes roller; mens resultatevalueringer vurderer effekten av tiltak som er satt i verk. Rapporten er en statusbeskrivelse av relevante forskningsprosjekter på entreprenørskapsopplæring, hovedsaklig i norsk grunnskole og videregående skole, for perioden 2000 til oktober 2006. Intensjonen med kunnskapsstatusen er å kunne si noe om hva vi vet om tiltak som er igangsatt innen norsk entreprenørskapsopplæring, effektene av disse tiltakene, samt å tydeliggjøre hvor det er behov for videre forskning.

Bestill rapport

Forskning på entreprenørskapsopplæring i Norge | (rapportnr. 200619)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X