Natur, samfunn og regional utvikling

I prosjektet drøftes utformingen av en regional-økologisk analyseteknikk som skal gi muligheter for en intra-og inter-regional analyse av globale og lokale miljøutfordringer som en ramme for utvikling. Det er lagt vekt på rurale problemstillinger. Prosjektet drøfter hvorledes naturbegrepet er benyttet i forskning om bygdeutvikling.

Evaluering av SND’s program for regional stasing. Et sammendrag

Rapporten oppsummerer det evalueringsarbeid om har løpt i 3 år, og som ble sluttført i desember 1994. SND ga rammer for hva evalueringen skulle omfatte. SND ønsket å foreta en løpende evaluering av prosjektet, og skulle i hovedsak beskjeftige seg med – 1) en klargjøring av sentral- og lokale mål og sammenhenger mellom dem 2)… Les mer »

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal… En metode for regionale analyser av forvaltningens arbeide med økologiske problemstillinger (RØF).

I prosjektet beskrives en metode for å analysere forvaltningens arbeid med økologiske problemstillinger innen en region. Prosjektet fokuserer på forholdet mellom forvaltningsinteresser, og om det er «hull» eller «kollisjoner» i deres samlede opptreden i en region. Videre analyseres forvaltningens «treffsikkerhet» som et spørsmål om forvaltningen arbeider med saker som er sentrale økologiske problemer i regionen…. Les mer »

Evaluering av Prosjekt Midt-Østerdal (PMØ

En oppfølgende evaluering av et forsøk i regionalt samarbeide om næringsutvikling og forvaltning i Midt-Østerdal

Utflagging av eierskap fra distriktene. – En undersøkelse av eierendringer i seks fylker

Med basis i en undersøkelse av næringene transport og industri i seks distriktsfylker er det funnet at det skjer en sentralisering av eierskap, fra distriktene til større foretak og konserner beliggende i sentrale strøk eller i utlandet. Hovedkonklusjoner fra prosjektet er at utlokalisering av eierskap kan innebære flere fordeler for bedriftene, bl.a. ved tilførsel av… Les mer »

Norge gjennom hundre år. 1960-2060

Sammendrag: Rapporten gir en sammenhengende fortelling om Norges historie og framtidige utvikling. Hensikten er å bidra til større forståelse av hvordan samfunnet kan bli i det tidsperspektivet klimaforskernes opererer med. Første del av rapporten er en historisk og aktuell analyse av det norske samfunnet (1960-2005), mens andre del er en ”framtidshistorie” eller et scenario (2005-2060)