Med basis i en undersøkelse av næringene transport og industri i seks distriktsfylker er det funnet at det skjer en sentralisering av eierskap, fra distriktene til større foretak og konserner beliggende i sentrale strøk eller i utlandet. Hovedkonklusjoner fra prosjektet er at utlokalisering av eierskap kan innebære flere fordeler for bedriftene, bl.a. ved tilførsel av ressurser i form av kompetanse, kapital og sterkere markedsposisjon. En potensiell negativ effekt både for bedriftene selv og i regional sammenheng, ligger i at en betydelig andel av bedriftene må avgi beslutningsmyndighet til ny eier, samt at en god del bedrifter mister funksjoner/oppgaver til mor- eller søsterbedrifter . På kort sikt ser det likevel ut til å være relativt beskjedne negative ringvirkninger for øvrig lokalt nærings- og samfunnsliv av denne typen eierskifter. På kort sikt kan det sett i et regionalt utvikingsperspektiv, forventes større negative effekter. Svekkelsen av lokalt eierskap og slike eiermiljøer over tid, kan bety at distriktene mister arbeidsplasser knyttet til eierskap, ledelse og utvikling.

Bestill rapport

Utflagging av eierskap fra distriktene. – En undersøkelse av eierendringer i seks fylker | (rapportnr. 199912)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 175,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X