Omfang og virkninger av eierendringer i regionalt næriongsliv – en litteratursurvey

Prosjektet tar utgangspunkt i den sentralisering som skjer ved at bedrifter i distriktene selges til interesser utenfor egen region. Prosjektet består av en kartlegging av utviklilngen mht. slike eierskapsendringer, og vurderinger av virkninger som slik utlokalisering av eierskap gir opphav til for bedrifter og regionalt næringsliv. Resultatene fra prosjektet er presentert i to rapporter. Foreliggende… Les mer »

Utflagging av eierskap fra distriktene. – En undersøkelse av eierendringer i seks fylker

Med basis i en undersøkelse av næringene transport og industri i seks distriktsfylker er det funnet at det skjer en sentralisering av eierskap, fra distriktene til større foretak og konserner beliggende i sentrale strøk eller i utlandet. Hovedkonklusjoner fra prosjektet er at utlokalisering av eierskap kan innebære flere fordeler for bedriftene, bl.a. ved tilførsel av… Les mer »

Eierskapets betydning for bedrifter, destinasjoner og regioner – En litteraturstudie

Prosjektet ”Eierskap og utvikling av vinterdestinasjoner” som er et samarbeid mellom Østlandsforskning og Handelshøyskolen BI. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvilken betydning eierform og eierstruktur har for utviklingen av vinterdestinasjoner (“skisteder”). I prosjektet inngår bl.a case-studier av fire norske vinterdestinasjoner spesielt med henblikk på effekter av eierendringer på destinasjonsnivå. Dvs. virkninger… Les mer »