Regional planstrategi. Oppsummering av erfaringer

Notatet inneholder oppsummering av erfaringer fra arbeidet med regionale planstrategier som bakgrunnsmateriale for å utarbeide forslag til veileder om regional planstrategi.

Attraktive tettsteder i distriktene? Analyse med tre eksempler fra Hedmark.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet i forbindelse med “Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene”. Rapporten drøfter distriktstettsteders attraktivitet for ungdom og unge hushold belyst med eksempler fra tettsteder i Hedmark. Sentrale funn er at attraktiviteten henger sammen med forhold som “trygghet”, relevant arbeid og tilgjengelighet til andre steder som… Les mer »