”Valdres-Rypa”. Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres

Dette er resultatene fra en spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 18-45 år som har flyttet til Valdres i perioden 1994-2005. Resultatene viser at de tre viktigste flyttemotivene er ”jobb”, ”trygge og gode oppvekstvilkår for barn” og ”kjæresten min bodde i Valdres”. 61 prosent av innflytterne vurderte bare Valdres, da de bestemte seg for å flytte… Les mer »

Kvinner i forsvaret. Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner

Dette notatet – Kvinner i forsvaret – er et kunnskapsunderlag utført som del av prosjektet Forskning på årskull. Prosjektet Forskning på årskull omfatter innsamling, vedlikehold og analyse av kvantitative og kvalitative data som skal være til støtte for Forsvarets og Forsvarsdepartementets personellpolitikk og styring. Notatet gir en oversikt over noen tema og utvalgte studier som… Les mer »

Kvinner i kulturnæringene – en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk

Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal 2007 knapt 95 000 sysselsatte i kulturnæringene i Norge, derav 44 400 kvinner (46,5 prosent) kvinner. 36,2 prosent av de sysselsatte kvinnene i kulturnæringene har sin arbeidsplass i Oslo. Ser vi totalsysselsettingen (dvs. alle næringer samlet), hadde 16,7 prosent av kvinnene sin arbeidsplass i Oslo… Les mer »

“Makt, avmakt og institusjonelle overgrep”

Dette paperet ble presentert på den 1.nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming på Lillehammer i september 2004. Det er en del av den første fasen av et treårig forskningsprosjekt om vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paperet skisserer en typologi over ulike overgrep med fokus på en drøfting av institusjonelle overgrep. Dette følges… Les mer »

Vernepliktsundersøkelsen 2009 del IIIlskudd og oppdrag

Denne analysen skal ses som en kompletterende del til andre underveisnotat levert av Østlandsforsking som ØF-notat i 2010 for prosjektet Forskning på årskull. Østlandsforskning tar i dette notatet for seg soldatenes trivsel, opplevelse av arbeidsoppgaver og hvilket forhold den enkelte har til Forsvaret etter avtjent verneplikt, brutt ned på kjønn.