Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III

Denne analysen skal ses som en kompletterende del til andre underveisnotat levert av Østlandsforsking som ØF-notat i 2010 for prosjektet Forskning på årskull. Østlandsforskning tar i dette notatet for seg soldatenes trivsel, opplevelse av arbeidsoppgaver og hvilket forhold den enkelte har til Forsvaret etter avtjent verneplikt, brutt ned på kjønn.

Idealer og virkeligheter. Mangfold i Forsvaret. Sluttrapport fra prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Rapporten presenterer funn fra tre delprosjekter innenfor studien «Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret». De tre delprosjektene har tatt for seg «Sosialisering ved krigsskolene», «Veien til høyere militære stillinger» og «Yngre kvinnelige offiseres karriereveier». Datainnsamlingen er gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2014. Funnene oppsummeres og diskuteres i denne rapporten, i lys av… Les mer »

Stigespillet – Unge kvinners karriereløp i Forsvaret

Denne rapporten inngår i prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kompetanse og omhandler delprosjektet ”Yngre kvinnelige offiserers karriereløp” som ser på hva som har betydning for deres karriereutvikling i Forsvaret. Studien viser at kvinnelige offiserer møter særskilte utfordringer i Forsvaret, slik som å følge den vertikale karrierestigen, å kombinere karriere og familie og å få rom… Les mer »

De få utvalgte. Rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger

Denne rapporten inngår i prosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Prosjektet har bestått av et forprosjekt og et hovedprosjekt med fire delprosjekter. Denne rapporten omhandler delprosjekt 2, Veier til høyere militære stillinger. Studien sentrer rundt to hovedtemaer: 1) rekruttering og seleksjon til høyere militære stillinger, samt 2) faktorer som påvirker offiserenes karriereutvikling. Studien viser at… Les mer »

Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt

Dette er den tredje rapporten fra prosjektet «Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene». I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I hvilken grad er distriktsarbeidsmarkedet kjønnsdelt, og hvordan medvirker lokale tradisjoner og holdninger til kjønnsroller til å vedlikeholde eller forsterke dette?

Kvinner og næringsetablering: Nytter det med etablereropplæring og DU-støtte?

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse blant kvinner i Hedmark som har gått på etablereropplæring og/eller fått DU-støtte. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende intervju-undersøkelse. Hensikten er å se på hvilken nytte kvinnene har hatt av etablereropplæring og DU-støtte, deres erfaringer med veiledningsapparatet og andre forhold av betydning for etablering av egen virksomhet.