Handlingsplan for kvinner i Oppland – ei evaluering

Rapporten er ei evaluering av handlingsplan for kvinner i Oppland 1992-95. Evalueringen omfatter alle tiltak i planen, også NettOpp prosjektet som går føre seg ute i kommunene, men som ikkje er avslutta.

Kvinneliv på Svalbard

Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard, og presenterer deira tilpassingar og erfaringer i høve til omsorgsarbeid, lønsarbeid, bustadstilhøve, fritid og sosialt nettverk.

Kvinnesatsing i stillstand? En studie av det kvinneretta arbeidet i 15 fylkeskommuner.

Del I i rapporten handler om det kvinneretta arbeidet i fylkene. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan arbeidet blir videreført etter at ansvaret for politikkområdet i større grad enn tidligere er lagt til fylkesnivået. Undersøkelsen gir en oversikt over målsettinger, planer, effekter, organisering og samarbeid i det kvinneretta arbeidet i fylkene, og hvilke endringer… Les mer »

Kvinneflukten – en saga blott? Kartlegging av flyttestrømmer og flyttemønstre i sju innlandsregioner

I denne rapporten er flyttemønsteret til to grupper av årskull i innlandet kartlagt og analysert. Resultatene viser at seks av sju distriktsregioner taper flere menn enn kvinner. Mens utviklingen går i retning av redusert netto fraflytting blant kvinner, så øker netto fraflytting blant menn. Grunnen til dette er hovedsakelig at andelen mannlige nykommere er redusert,… Les mer »

Sluttrapportering fra følgeevalueringen av Velkommen inn

«Velkommen inn» er et mentornettverk for innvandrerkvinner som ønsker seg ut på det norske arbeidsmarkedet. Østlandsforskning har fulgt prosjektet i to år og følgeevalueringen har en kvalitativ tilnærming med en kombinasjon av observasjon av mentorrelasjoner og ulike samlinger, og intervjuer med mentorer og prosjektledelse. I tillegg til å dokumentere prosjektet og beskrive prosessen underveis, har… Les mer »

Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret

Denne rapporten baserer seg på et forprosjekt om rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Forsvarsdepartementet og har sin opprinnelse i oppfølgingen av Stortingsmelding 36: Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret (2006-2007). Her fremgår det at regjeringen ønsker et større mangfold i organisasjonen, herunder en bedre balanse mellom kjønnene, for å… Les mer »