Dette underveisnotatet – «Vi er ikke sånne ‘jente-jenter'» – er en del av prosjektet Forskning på årskull. Det tar utgangspunkt i tre avdelinger i Hæren; Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen og Garnison Sør-Varanger. Tema i notatet er jenter og gutter i førstegangstjenestes motivasjon for å gå inn i Forsvaret, erfaringer og holdninger i Forsvaret og motivasjon for og eventuelt bli i Forsvaret, med fokus på kjønn. Vi har også intervjuet befal og vervede i de tre avdelingene om de samme temaene. Videre viser vi forskjeller mellom kjønn i Forsvarets Verne-pliktsundersøkelse for 2008.

Bestill rapport

«Vi er ikke sånne ‘jente-jenter'». Første underveisnotat i prosjektet «Forskning på årskull», med resultater fra intervju med vernepliktige, befal og vervede | (rapportnr. 200909)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X