Samarbeid om industriell engeriøkonomisering: Evaluering bransjenettverket

Bransjenettverket er et industristyrt program for energiøkonomisering og energieffektivisering innen ulike bransjer. Det finansieres formelt av NVE. Nettverket analyseres i forhold til målsettingen om å redusere informasjonsbarrierer. Strendt tatt finnes ingen informasjonsproblemer i dette markedet som gir grunnlag for offentlige tiltak. Men nettverket vurderes å fylle en funksjon i tråd med en koordinerende stat og… Les mer »

Informasjon gjennom sosiale nettverk. En evaluering av prosjekt

Rapporten er en evaluering av de forsøkene på informasjon gjennom sosiale nettverk, som prosjektet «Formidling og brukerkontakt» har satt i gang, for å bedre kontakten mellom kommunen og spesielle brukergrupper i Rendalen og i Åmodt. Spørsmålet som stilles er: Hva skal til for å få informasjon gjennom sosiale nettverk til å fungere? Evalueringen er basert… Les mer »

Evaluering av DNs informasjonsvirksomhet knyttet til kalking av vassdrag

Rapporten inneholder en evaluering av informasjonsprodukter fra Direktoratet for naturforvaltning på temaet kalking av vassdrag. Evalueringen er basert på spørreundersøkelser til Stortingets energi- og miljøkomité, fylkesrådmenn, fylkespolitikere, kommunale miljøvernledere og tillitsvalgte i lokallag av NJFF. I tillegg til målgruppenes bedømmelse av de enkelte informasjonsproduktene fra DN, tar evalueringen opp målgruppenes rolle i kalkingsarbeidet, deres kunnskap… Les mer »

Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000

Evalueringen gir en vurdering av hvordan virkemidlene kampanjer, informasjon og opplæring har fungert i enøk-arbeidet for perioden 1995-2000. Formålet med evalueringen er å vurdere effekter og resultater av virkemidlene, i lys av målsettinger og rammebetingelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært ansvarlig for koordineringen av en gruppe informasjonsoperatører. Arbeidsdelingen mellom NVE og operatørene har… Les mer »

Skogeierkommunikasjon i en ny tid. Resultater fra fokusgruppeunder-søkelsen

Denne undersøkelsen er en del av prosjektet ”Skogeierkommunika-sjon i en ny tid” som ble ledet av Mjøsen Skog i samarbeid med Viken Skog. Begge har en rekke kommunikasjonskanaler til disposisjon, slik som medlemsblad, hjemmeside, e-post og tekstmeldinger, samt annen skriftlig informasjon, hvor utfordringen er å skape en sammen-hengende og helhetlig kommunikasjonskjede. Medlemsbladene synes å ha… Les mer »