Adferdsendring i fjellet

Notatet gir en summarisk oversikt over hvilke effekter informasjon kan forventes å ha, i forhold til å endre friluftslivutøveres adferd i fjellet.

Myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi

Notatet gir en avgrenset drøfting av enkeltbedrifters enøkarbeid med hovedvekt på informasjons- og investeringsadferd, basert på en empirisk studie av 7 bedrifter innenfor sagbruks- og støperibransjen. Notatet inngår i et prosjekt om myndighetenes rolle innen spredning av energieffektiv teknologi (ØF-rapport 15/1994). Notatet gir først noen generelle betraktninger rundt svakheter ved måten aktører og markeder fungerer… Les mer »

Informasjonsstrategier og informasjonsproblemer i forhold til nabolaget

Det ble gjort en undersøkelse blant beboerne i nærområdet i fjellhallen på Gjøvik med tanke på å kartlegge hvilke informasjonsprobelemer slike anleggsarbeider medfører. Det ble særlig lagt vekt på informasjonsspørsmål i tilknytning til selve sprengingsarbeidet. Dette munner ut i en drøfting av informasjonsstrategier det er naturlig å legge opp ved slike arbeider. Problemstillingene blir drøftet… Les mer »

Kommunal informasjon i en reformtid. En undersøkelse om kommunalt informasjonsarbeid i forbindelse med reformen for psykisk utviklingshemmede

Tema for denne rapporten er først og fremst det informasjonsarbeidet som er drevet i kommunene. Men dette informasjonsarbeidet må også ses som en forlengelse av den sentrale informasjonsinnsatsen fra KS, sosialdep. og Statens informasjonstjeneste. Derfor er også forholdet mellom det sentrale og det lokale informasjonsarbeidet også tatt med.