Evalueringen gir en vurdering av hvordan virkemidlene kampanjer, informasjon og opplæring har fungert i enøk-arbeidet for perioden 1995-2000. Formålet med evalueringen er å vurdere effekter og resultater av virkemidlene, i lys av målsettinger og rammebetingelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært ansvarlig for koordineringen av en gruppe informasjonsoperatører. Arbeidsdelingen mellom NVE og operatørene har vært utydelig, noe som har medført en sammenblanding av strategiske og operative oppgaver. Videre viser evalueringen at mål og virkemidler har endret seg underveis. Det har i løpet av perioden skjedd en forskyving fra kunnskapsmål til handlingsmål, og fra allment rettede tiltak til mer målgrupperettede tiltak. Dette innebærer også at vekten forskyves fra kampanjer til målgrupperettet informasjon og opplæring. Det er i denne sammenheng viktig å ikke betrakte de ulike virkemidlene innenfor kampanjer, informasjon og opplæring instrumentelt, dvs. som redskaper som i seg selv er mer eller mindre gode. Det som er avgjørende for effekten eller hensiktsmessigheten av ulike virkemidler er hvilken funksjon de har i enøk-arbeidet som helhet.

Bestill rapport

Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000 | (rapportnr. 200106)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X