Samarbeid om industriell engeriøkonomisering: Evaluering bransjenettverket

Bransjenettverket er et industristyrt program for energiøkonomisering og energieffektivisering innen ulike bransjer. Det finansieres formelt av NVE. Nettverket analyseres i forhold til målsettingen om å redusere informasjonsbarrierer. Strendt tatt finnes ingen informasjonsproblemer i dette markedet som gir grunnlag for offentlige tiltak. Men nettverket vurderes å fylle en funksjon i tråd med en koordinerende stat og… Les mer »

Internasjonalt energiteknologisk samarbeid: En evaluering av CADDET-programmet

Rapporten evaluerer CADDET-programmet og erfaringene fra Nogres deltakelse. I rapporten påvises behov for endringer på norsk side for å sikre at programmet vil kunne oppfylle intensjonene. Dette gjelder særlig sammenslåing med andre prototyp- og demonstrasjonsprogrammer, samt endringer i programmets styringsform. På et overordnet nivå foreslås omorganisering av CADDET for å sikre mer etterspørselsdrevet drift av… Les mer »

Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000

Evalueringen gir en vurdering av hvordan virkemidlene kampanjer, informasjon og opplæring har fungert i enøk-arbeidet for perioden 1995-2000. Formålet med evalueringen er å vurdere effekter og resultater av virkemidlene, i lys av målsettinger og rammebetingelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært ansvarlig for koordineringen av en gruppe informasjonsoperatører. Arbeidsdelingen mellom NVE og operatørene har… Les mer »

Energistatus i Innlandet

På oppdrag fra Eidsiva Energi AS er det utarbeidet en energistatus for Innlandet. Denne energistatusen skal være med å danne et grunnlag (baseline) for å måle effektiviteten i de programmene/prosjektene som Energiråd Innlandet (EI) skal iverksette de kommende tre årene. I energistatusen presenteres og analyseres tilgjengelig statistikk relatert til de nasjonale og europeiske målsetningene innenfor… Les mer »