Notatet gir en avgrenset drøfting av enkeltbedrifters enøkarbeid med hovedvekt på informasjons- og investeringsadferd, basert på en empirisk studie av 7 bedrifter innenfor sagbruks- og støperibransjen. Notatet inngår i et prosjekt om myndighetenes rolle innen spredning av energieffektiv teknologi (ØF-rapport 15/1994). Notatet gir først noen generelle betraktninger rundt svakheter ved måten aktører og markeder fungerer på og hvorledes slike svakheter kan gi uoptimal enøk-akrivitet. Deretter gis det en generell omtale av hhv. sagbruks- og støperibransjen, med hovedvekt på produksjonsprosesser, energibrukets omfang og karakter og typiske energisparingsmuligheter. Avslutningsvis drøftes ulike sider ved hhv. informasjonsarbeid og beslutningsprosesser vedrørende enøktiltak/-investeringer.

Bestill rapport

Myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi | (rapportnr. 199415)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X