Myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi

Notatet gir en avgrenset drøfting av enkeltbedrifters enøkarbeid med hovedvekt på informasjons- og investeringsadferd, basert på en empirisk studie av 7 bedrifter innenfor sagbruks- og støperibransjen. Notatet inngår i et prosjekt om myndighetenes rolle innen spredning av energieffektiv teknologi (ØF-rapport 15/1994). Notatet gir først noen generelle betraktninger rundt svakheter ved måten aktører og markeder fungerer… Les mer »

Effektiv energiteknologi: Evaluering av PEI-programmet

PEI-programmet ble startet i 1990 og evalueres i denne rapporten etter 3 års funksjonstid. Som midtevaluering tar rapporten særlig opp programmets målsettinger, ressursbruk og organisering. Evalueringen viser at denne type programmer er sentrale innen offentlig intervensjon for utvikling av teknologi. Men det påpekes at organiseringen av programmet fører til støtte av prosjekter som ligger på… Les mer »

Fra kunnskap til handling? En evaluering av kampanjer, informasjon og opplæring i enøk-arbeidet 1995-2000

Evalueringen gir en vurdering av hvordan virkemidlene kampanjer, informasjon og opplæring har fungert i enøk-arbeidet for perioden 1995-2000. Formålet med evalueringen er å vurdere effekter og resultater av virkemidlene, i lys av målsettinger og rammebetingelser. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vært ansvarlig for koordineringen av en gruppe informasjonsoperatører. Arbeidsdelingen mellom NVE og operatørene har… Les mer »