Månedsarkiv januar 2014

Ny doktorgrad ved Østlandsforskning

web10

Østlandsforskning vil gratulere medarbeider Tonje Lauritzen med disputas. Tonje er sosiolog og har jobbet ved Østlandsforskning siden 2007. Fredag 24. januar disputerte hun med avhandlingen Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold.

Avhandlingen handler om barns hverdagsliv og deres opplevelse av hjem når de har foreldre som bor i to hushold. 25 prosent av alle barn i Norge bor med bare en av foreldrene. Det har de siste årene vært en økning andel barn som har samvær med den andre forelderen, og de har mer samvær nå enn tidligere. Økningen i andelen barn som har delt bosted er et eksempel på det. Dette har romlige og tidsmessige konsekvenser for barns organiseringen av deres hverdagsliv, og hvordan det virker inn på deres konstruksjon av hjem er tema i avhandlingen.

Liv, trivsel og helse i Oppland

I disse dager inviteres 25.000 opplendinger til å bidra i folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2014. Østlandsforskning gjennomfører undersøkelsen på vegne av Oppland fylkeskommune.

Bakgrunnen for folkehelse- og levekårsundersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestandard, boforhold, arbeids- og utdanningsmuligheter, natur-, kultur og fritidsmuligheter er viktige faktorer for folkehelsa, og alle disse temaene tas opp i undersøkelsen.

Kultur på arbeidsplassen

birgitta1

Vestfold fylkeskommune og Rikskonsertene arrangerte torsdag 16. januar seminaret Kultur på arbeidsplassen på Litteraturhuset i Oslo. Kultur på arbeidsplassen er et kulturtilbud hvor ulike kulturarrangementer presenteres på arbeidsplassen.

Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning presenterte resultater fra evalueringen av ordningen i Vestfold. I Vestfold kalte man ordningen Arbeidslivets KulturSeilas (AKS). AKS er en ordning hvor virksomheter abonnerer på fire kulturarrangementer per år i minimum to år, og hvor gjennomføringen foregår på arbeidsplassene. Evalueringen har både avdekket nye funn og bekreftet erfaringer fra andre steder. Særlig tre funn ble framhevet som viktige og verdt å merke seg:

 

Sykefravær og dårlig ledelse

rolf

15 prosent av de langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse som hovedårsak til sykefravær. 20 prosent av de langtidssykmeldte sier at  det er konflikt med kolleger, mobbing og omstilling på arbeidsplassen som er hovedårsaken til sykefraværet. Dette er alarmerende tall og koster samfunnet svært mange penger, sier Rolf Rønning som er professor ved Høgskolen i Lillehammer, og… Les mer »