web10

 

Østlandsforskning gratulerer medarbeider Tonje Lauritzen med disputas. Tonje er sosiolog og har jobbet ved Østlandsforskning siden 2007. Fredag 24. januar disputerte hun med avhandlingen Barns hjem mellom to hushold. En sosiologisk studie av barns konstruksjon av hjem når de har foreldre i to hushold.

Avhandlingen handler om barns hverdagsliv og deres opplevelse av hjem når de har foreldre som bor i to hushold. 25 prosent av alle barn i Norge bor med bare en av foreldrene. Det har de siste årene vært en økning andel barn som har samvær med den andre forelderen, og de har mer samvær nå enn tidligere. Økningen i andelen barn som har delt bosted er et eksempel på det. Dette har romlige og tidsmessige konsekvenser for barns organiseringen av deres hverdagsliv, og hvordan det virker inn på deres konstruksjon av hjem er tema i avhandlingen.

Hjem består av flere dimensjoner som en fysisk, en relasjonell og en sosial dimensjon, og hjem konstrueres i et samspill mellom de ideene vi har om hjem, og våre erfaringer og praksiser. Datamaterialet består av gruppe- og individuelle intervjuer med ni barn som har foreldre i to hushold, samt tabellanalyser fra Samvær- og bidragsundersøkelsen 2002 fra Statistisk sentralbyrå.

Barn setter likhetstegn mellom hvor de bor og hvor de har sine hjem. Hjemmet/-ene kjennetegnes av at barna deltar i og er en del av husholdenes rutiner, både i huset og i familien, samt at de har sine egne rutiner i nærmiljøet. De fleste av informantene erfarer at de bor ett sted og har ett hjem. Det er der de har en posisjon i nærmiljøet, og tid og rom for sine egne aktiviteter og venner, men de kan føle seg hjemme i huset og i familien hos den andre forelderen også.

I forbindelse med disputasen ble denne pressemeldingen publisert i papirutgaven av Adresseavisa og Gudbrandsdølen Dagningen.