Månedsarkiv oktober 2012

ØF-forsker til Uppsala universitet

Tina

Vår medarbeider Tina Mathisen har i høst gått over i en stipendiatstilling ved Uppsala universitet. Tina er sosiolog og doktorgraden skal gjennomføres ved Kulturgeografiska Institutionen. Vi er stolte av Tina som nådde opp i svært sterk konkurranse om stipendiatstillingen. Tina har permisjon fra ØF i stipendiatperioden.

About the research institute

Eastern Norway Research Institute (ENRI) was established in 1984 as a private autonomous non-profit foundation. The foundation established in 2012 ØF | ENRI ltd together with Lillehammer University College, the County Authorities of Hedmark and Oppland and Sparebanken Hedmark (a self-owned regional savings bank). The foundation is the main shareholder. Dividends to shareholders are not… Les mer »

Selskapets organisering

Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Oppland fylkeskommune var en av stifterne bak Stiftelsen Østlandsforskning og er nå medeier Østlandsforskning AS sammen med Stiftelsen Østlandsforskning,… Les mer »

Østlandsforskning referert til i ny NOU om politikk for likestilling

NOU 2012:15

Ny NOU om Politikk for likestilling bruker resultater fra ØFs forskning. 

I NOU 2012: 15 Politikk for likestilling har mandatet vært å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Utredningen skal gjennomføres i et

livsløps- klasse og etnisitetsperspektiv, og sammenhengen mellom perspektivene skal drøftes. Likestilling er her å forstå som kjønnslikestilling.Utvalget skal drøfte det prinsipielle utgangspunktet for norsk politikk for kjønnslikestilling, herunder spørsmål om hvorfor det norske samfunnet trenger en likestillingspolitikk og målet for denne.

Invitasjon til seminar om bioenergi

Meld deg på seminaret «Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet? Status, utviklingstrekk, muligheter og utfordringer» Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning og Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt og bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samabeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling…. Les mer »

Tidsbruk og kjønnede karriereløp i akademia

Å gjøre karriere i akademia krever innsats lang utover vanlig arbeidsdag. Hvem er det som kan nedlegge arbeidsinnsats ut over normalarbeidsdagen i akademia? Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet har presentert forskningsresultater på høstens ODA-seminar.

Akademia er et umettelig system preget av uklarhet knyttet til arbeidstid og tidsbruk. Kvinner og menn disponerer døgnet forskjellig noe som gjør at menn i større kan jobbe også på kveldstid. Dette tjener mennene på når det gjelder publiseringsgrad. Kvinner må få gjort arbeidet innen normalarbeidsdagen da kvinners arbeidsliv er mer påvirket av det å ha barn og andre omsorgsoppgaver. Catrine Egelands foredrag skapte engasjement og diskusjon blant deltakerne på ODA-seminaret. Les mer om studien ved å følge lenkene under: