Rapporten omfatter 3 ulike tilleggsutredninger til ØF-rapport 17/1996: Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør. Tilleggsutredning A kartlegger tilgang, anvendelse og priser på biprodukter fra den svenske trelastindustrien og drøfter sentrale likhetstrekk og forskjeller i forhold til den norske. Videre gis det en generell sammenligning mellom landenes energi- og industristruktur, med hovedvekt på biobrenselbruk. Tilleggsutredning B presenterer prisstatistikk for ulike typer trevirke og drøfter noen sentrale utviklingstrekk og prisforhold. I tilleggsutredning C utdypes vurderingene i ØF-rapport 17/96 vedrørende muligheter, barrierer og avgjørende faktorer for fjernvarmesalg fra sagbruk, med utgangspunkt i studier av 3 sagbruk med urealiserte planer samt oversikter over råstofftilgang, biprodukter og sentralitet ved sagbrukene i Hedmark og Oppland.

Bestill rapport

Trelastindustrien som energiprodusent, – bruker og – leverandør. | (rapportnr. 199634)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X