Bioenergi i treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting av potensialer og kritiske faktorer knyttet til økt energiutnytting av bi-/avfallsproduktene. Det er lagt vekt på å få fram forskjeller… Les mer »

Trelastindustrien som energiprodusent, – bruker og – leverandør.

Rapporten omfatter 3 ulike tilleggsutredninger til ØF-rapport 17/1996: Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør. Tilleggsutredning A kartlegger tilgang, anvendelse og priser på biprodukter fra den svenske trelastindustrien og drøfter sentrale likhetstrekk og forskjeller i forhold til den norske. Videre gis det en generell sammenligning mellom landenes energi- og industristruktur, med hovedvekt på biobrenselbruk. Tilleggsutredning B… Les mer »