Trelastindustrien i Hedmark og Oppland – Status og utviklingstrekk

Dette notatet beskriver status og utviklingstrekk for trelastindustrien i Hedmark og Oppland fra 1972 til 1994. Formålet har vært se på endringer i bedriftstruktur, sysselsetting og økonomiske indikatorer, samt å peke på forskjeller og likheter mellom regionene i de to fylkene. Det blir også sett på forskjeller i teknologisk utvikling. Analysen viser at det ikke… Les mer »

Trelastindustrien i Hedmark og Oppland – en kartlegging

Dette notatet presenterer informasjon om trelastindustrien i Hedmark og Oppland og bygger på en kartlegging blant ulike trelastbedrifter vinteren 1997. Fokus er rettet mot kartlegging av størrelse, struktur og leveranser. Tema som spesielt er omtalt i notatet er: Hvilke råvareprodusenter som leverer til forskjellige kategorier trelastbedrifter, sysselsetting og forskjeller i syselsetting/størrelsesgrupper fordelt på regioner og… Les mer »

Trelastindustrien – strukturendringer i det norske distribusjonsleddet for trelast

Notatet tar for seg strukturen og utviklingen i byggvarmarkedet. Sentralt i utviklingen er en øket tendens mot kjededrift, samt færre og mer mektige kjeder. Krav fra byggevarehandelen rettet mot trelastindustrien på ulike områder gjennomgås, herunder prisforhold, leveringsdyktighet/logistikk, kvalitet, leveringsvolum/produktbredde og produktutvikling/videreforedling. På bakgrunn av dette analyseres mulige konsekvenser for trelastindustrien av strukturendringene og de skjerpede… Les mer »

Trelastindustrien – internasjonale markeder og markedstrender

Notatet tar for seg norsk trelasteksport og utviklingen i det europeiske trelastmarked. Det gis en oversikt over hvilke aktører som opererer på dette markedet. I notatet foretas en analyse av etterspørselsforholdene og utviklingen i trelastforbruket i Europa. Markedskravene for trelast fra ulike kundekategorier blir drøftet. Utviklingen i konkurransesituasjonen på europamarkedet analyseres med vekt på forventet… Les mer »

Trelastindustrien som energiprodusent, – bruker og – leverandør.

Rapporten omfatter 3 ulike tilleggsutredninger til ØF-rapport 17/1996: Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør. Tilleggsutredning A kartlegger tilgang, anvendelse og priser på biprodukter fra den svenske trelastindustrien og drøfter sentrale likhetstrekk og forskjeller i forhold til den norske. Videre gis det en generell sammenligning mellom landenes energi- og industristruktur, med hovedvekt på biobrenselbruk. Tilleggsutredning B… Les mer »

Trelastindustrien som energiprodusent, -bruker og -leverandør

Rapporten gir innledningsvis en beskrivelse av status og utviklingstrekk både for norsk bioenergibruk og for norsk trelastindustri og dens energibruk. Deretter redegjøres det for produksjon og egenbruk av trelastindustriens biprodukter og for nåværende eksterne anvendelser og priser. På grunnlag av en drøfting av markedsforholdene for de ulike biproduktene vurderes hvilke brenselpriser eventuelle nye energibrukere vil… Les mer »