Arbeidsmiljø, tidsbruk og inkontinenspleie. En undersøkelse blant ansatte i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg i to kommuner.

Rapporten baserer seg på en studie blant ansatte innen hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, fordelt på fem undersøkelsesenheter i to kommuner. Studien fokuserer på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse, sykefravær, tidsbruk og inkontinenspleie. Ved hjelp av spørreskjema-undersøkelse og intervjuer med de ansatte, forsøker vi å si noe om ansattes opplevelse av eget arbeidsmiljø og trivselen med ulike… Les mer »

”Valdres-Rypa”. Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres

Dette er resultatene fra en spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 18-45 år som har flyttet til Valdres i perioden 1994-2005. Resultatene viser at de tre viktigste flyttemotivene er ”jobb”, ”trygge og gode oppvekstvilkår for barn” og ”kjæresten min bodde i Valdres”. 61 prosent av innflytterne vurderte bare Valdres, da de bestemte seg for å flytte… Les mer »

Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. I undersøkelsen deltar 1700 elever i ungdomsskolen, 1400 elever i videregående skole, og rundt 50 lærere. Studien tar utgangspunkt i strategiplanens brede tilnærming til begrepet entreprenørskap. Målet er å undersøke hvorvidt opplæring til entreprenørskap bidrar til å utvikle elevers kompetanse… Les mer »

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Resultater fra følgeevalue-ring av prosjektet

Rapporten er basert på følgeforskning av prosjektet ”Jakten på arbeids-gleden i ungdomsbedriften” som er gjennomført blant 230 ungdomsbe-drifter i videregående skole i Akershus. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Akershus og NAV arbeidslivssenter Akershus, har som mål å øke trivselen og redusere fraværet blant eleve-ne gjennom å implementere IA-avtalen i ungdomsbedriftene. Følgeforsk-ningen har… Les mer »