Rapporten baserer seg på en studie blant ansatte innen hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, fordelt på fem undersøkelsesenheter i to kommuner. Studien fokuserer på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse, sykefravær, tidsbruk og inkontinenspleie. Ved hjelp av spørreskjema-undersøkelse og intervjuer med de ansatte, forsøker vi å si noe om ansattes opplevelse av eget arbeidsmiljø og trivselen med ulike typer arbeidsoppgaver. Studien omfatter også en registrering av de ansattes tidsbruk i forhold til de arbeidsoppgavene som gjennomføres i løpet av en uke, med et spesielt fokus på tidsbruken innen inkontinensstell. Det er i tillegg gjennomført en kartlegging av inkontinente hjemmeboende brukere, som blant annet har fokusert på antall bleieskift og hyppighet av lekkasjer. Rapporten omfatter også en oversikt over sykefraværet i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg nasjonalt, og i de to kommunene som er med i vårt utvalg. Studien er en oppdatering av tre tidligere undersøkelser omkring samme tema, som er gjennomført i 1991, 1996 og 1997 (ØF-rapportene 06 /91, 01/97 og 28/97).

Bestill rapport

Arbeidsmiljø, tidsbruk og inkontinenspleie. En undersøkelse blant ansatte i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg i to kommuner. | (rapportnr. 200322)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X