Kvalitet i eldreomsorgen i Lillehammer

Undersøkelsen bygger på 4 datasett fra Lillehammer kommune, hvor brukere, hjelpere og sektorpolitikere er blitt spurt om hva de legger i god kvalitet på den hjemmebaserte omsorgen. Brukerundersøkelsen bygger på representative utvalg fra 2 av 4 distrikter. Det er også innsamlet levekårsdata for brukerne.

Arbeidsmiljø, tidsbruk og inkontinenspleie. En undersøkelse blant ansatte i institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg i to kommuner.

Rapporten baserer seg på en studie blant ansatte innen hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg, fordelt på fem undersøkelsesenheter i to kommuner. Studien fokuserer på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse, sykefravær, tidsbruk og inkontinenspleie. Ved hjelp av spørreskjema-undersøkelse og intervjuer med de ansatte, forsøker vi å si noe om ansattes opplevelse av eget arbeidsmiljø og trivselen med ulike… Les mer »