Blant rallare og familiefedre på 78 grader nord

Rapporten handler om menns hverdagsliv i Longyearbuen, med fokus på sentrale levekårsfaktorer som arbeid, bosituasjon, helse, fritid, familie og sosialt nettverk.

Kvinneliv på Svalbard

Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard, og presenterer deira tilpassingar og erfaringer i høve til omsorgsarbeid, lønsarbeid, bustadstilhøve, fritid og sosialt nettverk.

Ungdom i Longyearbyen.

Rapporten er den andre av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne rapporten redegjøres det for ungdomens trivsel i Longyearbyen.

Regionfelt Østlandet – Temautredning SamfunnDelutredning Helse og Trivsel

Denne delutredningen ”Helse og trivsel” er en av tre delutredninger som til sammen utgjør ”Temautredning Samfunn”. De øvrige delutredningene er ”Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser og flytting” og ”Næring og sysselsetting”. Utredningen er en av flere fagutredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Helse og trivsel omfatter… Les mer »

Jenter i førstegangstjeneste. Motivasjon og trivsel blant jenter i 1992-kullet

Notatet omhandler jenters motivasjon for, forventninger om og trivsel i førstegangstjenesten, samt planer for eventuell videre karriere i Forsvaret og årsaker til avbrutt tjeneste. Jentene er fra 92-kullet og de første jentene som har hatt sesjonsplikt. Jentene som er intervjuet har vært i eller er i førstegangstjeneste

Regionfelt Østlandet Temautredning Samfunn – Sammendragsrapport

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsbygg Rena (tidl. Forsvarets bygningstjeneste), som en av flere temautredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Foreliggende rapport utgjør en sammenfatning av temautredning Samfunn. Temautredningen består av tre delutredninger som er utgitt som egne rapporter: Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser… Les mer »