Rapporten er basert på følgeforskning av prosjektet ”Jakten på arbeids-gleden i ungdomsbedriften” som er gjennomført blant 230 ungdomsbe-drifter i videregående skole i Akershus. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Akershus og NAV arbeidslivssenter Akershus, har som mål å øke trivselen og redusere fraværet blant eleve-ne gjennom å implementere IA-avtalen i ungdomsbedriftene. Følgeforsk-ningen har hatt fokus både på prosess- og resultatevaluering. Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative intervjuer og to spørreundersøkel-ser. I rapporten konkluderer vi med at prosjektet har bidratt positivt til holdningsendring i forhold til elevenes forståelse av fravær og hva som bidrar til trivsel og inkludering. Flere respondenter mener at IA-prosjektet hadde bidratt til å redusere eget og/eller andres fravær, men vi gjenfinner ikke dette i faktisk redusert fravær. En anbefaling er å fortsette prosjektet for derigjennom å kunne arbeide mer langsiktig og systematisk med fraværsoppfølgingen i videregående skole.

Bestill rapport

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Resultater fra følgeevalue-ring av prosjektet | (rapportnr. 200709)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X