Min livsstil – ung helse. Evaluering av et e-helseverktøy for elever i videregående skole

Dette notatet er en evaluering av e-helseverktøyet «Min livsstil- ung helse» utarbeidet av Enforme AS og utprøvd i to videregående skoler i Oppland. På bakgrunn av gruppeintervjuer med 23 elever og individuelle intervjuer med to lærere som har ansvar for det helsefremmede arbeidet ved skolene, viser evalueringen at elevene ga uttrykk for dette var et… Les mer »

Videregående opplæring i Oppland

Rapporten er en gjennomgang av status for det videregående opplæringssystemet i Oppland. Den peker på en del sentrale utviklingstrekk i de siste åra, og analyserer endringer som skjer i rammebetingelsene for videregående utdanning, avslutningsvis trekkes det opp noen forslag til satsingsområder framover.

Bevisste utdanningsvalg? Resultater fra en undersøkelse i Oppland.

Rapporten beskriver resultater fra en undersøkelse blant 10, klassinger i to regioner i Oppland, hvor vi har kartlagt nærmere hvorfor ungdom velger det utdanningstilbudet de gjør i videregående skole, hvorfor valg som tas er såpass tydelig kjønnsbestemt, og hva som generelt påvirker valgene som tas. Undersøkelsen bekrefter funn gjort i andre undersøkelser som viser at… Les mer »

Trivsel og fravær i videregående opplæring

Skoleåret 2006/07 evaluerte Østlandsforskning prosjektet Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Prosjektet handlet om å implementere inkluderende arbeidsliv i ungdomsbedrifter, og siktemålet var å bedre trivselen og redusere fraværet i ungdomsbedrifter. I 2008 begynte Akershus fylkeskommune, NAV Akershus, Ungt Entreprenørskap Akershus og Østlandsforskning en ny studie. Denne studien har fokusert på fravær og trivsel i videregående… Les mer »

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Resultater fra følgeevalue-ring av prosjektet

Rapporten er basert på følgeforskning av prosjektet ”Jakten på arbeids-gleden i ungdomsbedriften” som er gjennomført blant 230 ungdomsbe-drifter i videregående skole i Akershus. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Akershus og NAV arbeidslivssenter Akershus, har som mål å øke trivselen og redusere fraværet blant eleve-ne gjennom å implementere IA-avtalen i ungdomsbedriftene. Følgeforsk-ningen har… Les mer »

Skoleledelse i endring – en evaluering av ny ledelsesstruktur i videregående skoler i Oppland

Evalueringen gir en vurdering av hvordan ny ledelsesstruktur i de videregående skoler i Oppland oppleves av ulike grupper i skolen, og det gis anbefalinger om forbedringer. Ledelsesstrukturen ble innført i 1997 og består av et nivå mellomledere under rektor, med ansvar for personal, økonomi og pedagogisk ledelse i sine avdelinger. Rektor skulle få frigjort tid… Les mer »