Desentralisert lærerutdanning ved Høgskolen i hedmark – En evaluering underveis

Dette er en evaluering av desentraliserte studietilbud innen allmennlærerutdanning i regi av Høgskolen i Hedmark (HH). Tilbudene gis på Otta og Leira, og er inne i sitt tredje studieår. Studiene er ordinære lærerutdanningsstudier, men med utstrakt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), inkludert videokonferanser. I evalueringen beskriver vi de involverte lærernes og studentenes synspunkter og… Les mer »

IKT i norskopplæring for innvandrere. Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet

Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra følgeforskningen i tilknytning til INOVI-prosjektet, ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere”. Målet for prosjektet har vært å få økt bruk av IKT for en bedre og mer individuelt tilpasset norskopplæringen. Prosjektet har pågått fra høsten 2003 til sommeren 2005 og vært ledet av Vox, på oppdrag og med… Les mer »

Kunder som kilde til innovasjon. Om brukere, kommunikasjon og IKT i innovasjonsprosesser

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Denne rapporten beskriver innovasjonsprosesser fra et praktisk og teoretisk perspektiv, med fokus på brukeres og kunders rolle. Empirien er fra 25 IKT og mediebedrifter i innlandet. Hovedtemaer er innovasjonsprosessens begreper, faser, formalisering og retning, og kontaktformer… Les mer »

IKT i norskopplæring. Forskerbistand til et utviklings- og evalueringsprosjekt ved tre voksenopplæringssentre i Oslo kommune.

Notatet dokumenterer og oppsummerer erfaringer og resultater fra en egenevaluering av IKT i norskopplæring for voksne innvandrere, ved tre skoler i Oslo kommune; Oslo voksenopplæring Rosenhof, Skullerud og Smedstua. Evalueringen er lagt opp som en egenevaluering med forskerbistand, og har fokus på hvordan lærerne kan lære av egen erfaring gjennom å bevisstgjøre seg sin egen… Les mer »

Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet – historien og kritiske suksessfaktorer

Innlandet har i lengre tid hatt en god del aktører med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Fra 2001 er det skjedd en rekke aktiviteter for å få til økt formelt samarbeid mellom de 40 aktørene i Innlandet. Det største resultatet så langt av dette er opprettelsen av Masterstudium i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2002. Nettverket… Les mer »

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjoner i organisasjonsstrukturer, prosesser og organisasjonsformer

Notatet tar for seg noen overordnede aspekter med mulige virkninger av IKT på organisasjonsstruktur og -prosesser samt nye organisasjons- og arbeidsformer som fjernarbeid, virtuelle organisasjoner og fleksible kontorløsninger. Den antagelig største betydningen i påvirkning på organisasjoner er i forhold til kommunikasjon. Det blir et større antall medier å forholde seg til, og det blir viktig… Les mer »