Dette er en evaluering av desentraliserte studietilbud innen allmennlærerutdanning i regi av Høgskolen i Hedmark (HH). Tilbudene gis på Otta og Leira, og er inne i sitt tredje studieår. Studiene er ordinære lærerutdanningsstudier, men med utstrakt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), inkludert videokonferanser. I evalueringen beskriver vi de involverte lærernes og studentenes synspunkter og erfaringer når det gjelder studienes innhold og organisering, med særlig fokus på IKT-anvendelsen. Det gis et generelt positivt bilde av studiene, samtidig som det også pekes på flere forbedringsmuligheter. Tilbudene ser ut til å fungere generelt tilfredsstillende i forhold til at de skulle være ”ordinære studietilbud”. Samtidig er det flere utfordringer når det gjelder å tilpasse innhold og arbeidsformer slik at de teknologiske mulighetene utnyttes best mulig. Hittil i studiene kan det synes som at de ordinære arbeidsmåtene i stor grad overføres til nye media, noe som kan være problematisk. For å videreføre og utvikle de desentraliserte tilbudene ser det ut til at det er stor grad av enighet om at IKT må utnyttes best mulig. Et viktig spørsmål å stille videre er hva som kan, og hva som bør gjøres annerledes dersom studiene i større grad skal være er IKT-basert.

Bestill rapport

Desentralisert lærerutdanning ved Høgskolen i hedmark – En evaluering underveis | (rapportnr. 200110)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X