Bære je’ ser asfalt … En studie av bostedspreferanser og bomotiv

Dette er den tredje delrapporten fra prosjektet «Bostedspreferanser og bomotiv». I denne delrapport 3 presenteres resultatene fra en studie av bostedspreferanser og bomotiv til ungdom som har studert ved Hedmark Distriktshøgskole på Rena.

Kvinner og næringsetablering: Nytter det med etablereropplæring og DU-støtte?

Rapporten omhandler resultater fra en undersøkelse blant kvinner i Hedmark som har gått på etablereropplæring og/eller fått DU-støtte. Undersøkelsen består av en spørreskjemaundersøkelse og en oppfølgende intervju-undersøkelse. Hensikten er å se på hvilken nytte kvinnene har hatt av etablereropplæring og DU-støtte, deres erfaringer med veiledningsapparatet og andre forhold av betydning for etablering av egen virksomhet.

Psykisk utviklingshemmede som brukere av fylkeskommunale helsetjenester.

Rapporten drøfter ulike brukerperspektiver i relasjon til psykisk utviklingshemmede og spesialisthelsetjenester. På grunnlag av de teoretiske drøftingene beskrives og vurderes arbeidet i Hedmark fylkeskommune med utvikling av en plan for spesialisthelsetjenesten i forbindelse med HVPU-reformen. Videre presenteres hvilke planer kommunene i Hedmark fylke har for utvikling av helsetjenesten som følge av reformen.

Skogbaserte næringer i Hedmark og Oppland – struktur, utvikling og utfordringer

Rapporten gir en beskrivelse av de skogbaserte næringene i Hedmark og Oppland, deres betydning for verdiskapning, deres næringsmessige og regionale struktur og historiske utviklingstrekk. Beskrivelsen er i hovedsak basert på tilgjengelig statistikk fra Statisk Sentralbyrå m.fl. Videre gir rapporten en oppsummerende drøfting av enkelte eksisterende og framtidige utfordringer for det skogbaserte produksjonssystemet i Hedmark og… Les mer »

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark

Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen… Les mer »