Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland

I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse… Les mer »

Boplikt – en analyse av erfaring i Hedmark.

Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.

Konsekvenser av endringer i arbeidsgiveravgiften

I rapporten gis det en omtale av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel, og hvorfor ordningen nå må avvikles. I kapittel 3 drøftes effekten av differensiert arbeidsgiveravgift. I kapittel 4 presenteres fylkesvise tabeller for samlet avgiftsreduksjon i hver kommune i studieområdet, som omfatter Hedmark og Oppland og åtte kommuner (Innlandsregionen) i Sør-Trøndelag. Deretter følger tabeller for… Les mer »

Ungdommens fylkesting i Hedmark. En evaluering av perioden 1998-2005 med utgangspunkt i forbedringspotensialer

Ungdommens fylkesting (UFT) hadde sitt første møte i april 1998 og er nå inne i sitt åttende år. Våren 2004 bestemte fylkestinget at det skulle settes av penger til en ekstern evaluering, og ØF begynte evalueringen 2. januar 2006.Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med — etter å ha foretatt dokumentanalyser, dybdeintervjuer med sentrale aktører og spørreundersøkelser… Les mer »

Regional fact sheets – a “Brain Flow” report

This report has been prepared for the Component 3A ‘Regional fact sheets’ of the so-called Button-subproject. This is a sub-project in the framework of the INTERREG IV C Mini Programme “Brain Flow”, with the full title ‘Towards tailored policy measures to attract and retain highly educated workers; “Pushing the right Button”. The report presents facts… Les mer »

Ungdommens regionale verksted – Regionalt framsyn Hedmark

Dette er resultatene fra det regionale ungdomsverkstedet i prosjektet Regionalt Framsyn. Dette er en større prosess som går i Hedmark og har som mål å skaffe kunnskap om framtidens utfordring og utviklingsmuligheter i fylket. På verkstedet var det deltakere fra ungdommens fylkesting Hedmark, samt andre inviterte deltakere. I alt deltok 43 ungdommer på verkstedet.