I rapporten gis det en omtale av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel, og hvorfor ordningen nå må avvikles. I kapittel 3 drøftes effekten av differensiert arbeidsgiveravgift. I kapittel 4 presenteres fylkesvise tabeller for samlet avgiftsreduksjon i hver kommune i studieområdet, som omfatter Hedmark og Oppland og åtte kommuner (Innlandsregionen) i Sør-Trøndelag. Deretter følger tabeller for avgiftsreduksjon fordelt på regioner og næringer. I slutten av kapitlet ser vi på hvor stor del av forventet avgiftsøkning som ikke vil bli kompensert gjennom et bunnfradrag på 250.000 kroner pr. foretak pr. år. Kapittel 5 er en kort gjennomgang av reglene for offentlige støtte til næringslivet. I kapittel 6 drøftes hvilke krav som bør stilles til avbøtende tiltak når ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift avvikles. Til slutt i rapporten omtales og drøftes ulike forslag til avbøtende tiltak.

Bestill rapport

Konsekvenser av endringer i arbeidsgiveravgiften | (rapportnr. 200312)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 180,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X