I rapporten gis det en omtale av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift som virkemiddel, og hvorfor ordningen nå må avvikles. I kapittel 3 drøftes effekten av differensiert arbeidsgiveravgift. I kapittel 4 presenteres fylkesvise tabeller for samlet avgiftsreduksjon i hver kommune i studieområdet, som omfatter Hedmark og Oppland og åtte kommuner (Innlandsregionen) i Sør-Trøndelag. Deretter følger tabeller for avgiftsreduksjon fordelt på regioner og næringer. I slutten av kapitlet ser vi på hvor stor del av forventet avgiftsøkning som ikke vil bli kompensert gjennom et bunnfradrag på 250.000 kroner pr. foretak pr. år. Kapittel 5 er en kort gjennomgang av reglene for offentlige støtte til næringslivet. I kapittel 6 drøftes hvilke krav som bør stilles til avbøtende tiltak når ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift avvikles. Til slutt i rapporten omtales og drøftes ulike forslag til avbøtende tiltak.

Bestill rapport

Konsekvenser av endringer i arbeidsgiveravgiften | (rapportnr. 200312)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X