Norsk friluftsliv – på randen av modernisering?

I rapporten blir mulige framtidige endringer i nordmenns friluftslivutøvelse vurdert. Friluftslivet synes å være preget både av stabilitet og endringer. De stabile trekkene er knyttet til den store oppslutningen frilusftliv har i befolkningen, både i form av mange utøvere og uttrykt interesse. På den andre siden har en sett betydelige endringer innen friluftslivet de siste… Les mer »

Adferdsendring i fjellet

Notatet gir en summarisk oversikt over hvilke effekter informasjon kan forventes å ha, i forhold til å endre friluftslivutøveres adferd i fjellet.

Friluftsliv, myter og identitet: En symbiotisk relasjon

Alle myter er fantasimessige forenklinger. Slik også med myten om at alle nordmenn elsker å gå milelange turer i skog og fjell, med enkelt utstyr og helst alene. Befolkningsundersøkelser viser at nordmenn bruker fritiden sin til et bredt spekter av aktiviteter, hvor rolige småturer, soling og bading er de hyppigst utførte. Faktisk utgjør den tiden… Les mer »

Hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan? Forslag til standardisering av de landsomfattende undersøkelsene om friluftsliv

Landsomfattende undersøkelser om friluftsliv har vært gjennomført en rekke ganger fra 1970 og fram til i dag. Kontinuiteten i og standardiseringen av undersøkelsene har imidlertid vært mangelfull. Skal landsomfattende undersøkelser kunne brukes for å fange opp eventuelle endringer i det generelle friluftslivmønsteret, er det en forutsetning at undersøkelsene standardiseres. Formålet med denne rapporten har derfor… Les mer »

Friluftsliv i Midt-Østerdalen. En dokumentasjonsrapport fra ni brukerundersøkelser

Tema for denne rapporten er å redegjøre for resultatene fra ni brukerundersøkelser om friluftsliv i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen. Til sammen har 2 342 personer bidratt med opplysninger. Resultatene viser at omkring 40 prosent av lokalbefolknigen benytter det aktuelle området til friluftsliv. I tilegg kommer en betydelig andel… Les mer »