Hovedrapport for

Tema for denne rapporten er å beskrive friluftslivet i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen, samt hvilke konsekvenser Regionfelt Østlandet vil kunne få for dette friluftslivet. Resultatene viser at undersøkelsesområdet har stor verdi som friluftslivsområde. Separat vurderes de tre delområdene Gråfjellet, Holmsjøen og Gravberget, til å ha mellom middels og… Les mer »

Miljøkonsekvensar av friluftsliv

Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og målemetodar som kan nyttast for å kartleggje slike samanhengar, og ein presentasjon av systematiske arbeidsmodellar som forvaltninga kan nytte for… Les mer »

Friluftslivutøvelse blant den voksne befolkningen – utviklingstrekk og status i 1996

Rapporten ser på utviklingen i friluftslivsdeltakelse blant den voksne norske befolkningen fra 1992, basert på de landsomfattende undersøkelsene som er gjennomført i denne perioden. Rapporten ser også nærmere på deltakelsen i 1996, der fiske og fiskevaner er viet spesiell oppmerksomhet.

Slitasje i verne- og friluftsområde. Om indikatorar og overvaking, trivsel og tolegrenser.

Hovudmålet for prosjektet har vore å byggje opp kunnskap for å få ei betre forvaltning av slitasje- og miljøpåverknad. Prosjektet har vektlagt både overvakingsmetodar, slitasjeutvikling, tolegrenser for slitasje, samt tiltak mot slitasje. Femundsmarka nasjonalpark og Fjorda-området i Oppland har vore studieområde, og vi ser spesielt på slitasje på leirplassar. Ei rask oppsummering av funn og… Les mer »

Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål – utredning friluftsliv.

Rapporten en utarbeidet som en del av Plan- og utredningsprogrammet for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Rapporten belyser dagens bruk av skytefeltet blant to av de viktigste brukergruppene; Brukere av veien gjennom skytefeltet sommerstid og villreinjegere i området. Rapporten diskuterer også effekter av ulike forvaltningstiltak, bl.a. ulike alternativer for veien gjennom skytefeltet.