Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og målemetodar som kan nyttast for å kartleggje slike samanhengar, og ein presentasjon av systematiske arbeidsmodellar som forvaltninga kan nytte for å handtere miljøverknad. Vi vektlegg at ein miljøverknad ikkje nødvendigvis er eit miljøproblem. Eit sentralt element i desse forvaltningsmodellane er å få klart fram for kven dei ulike påverknadane er problematiske, samt kvifor og kva som er kritiske påverknadsnivå. Rapporten blir avslutta med ei vurdering av kunnskapsbehovet.

Bestill rapport

Miljøkonsekvensar av friluftsliv | (rapportnr. 199602)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X