Miljøkonsekvensar av friluftsliv

Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og målemetodar som kan nyttast for å kartleggje slike samanhengar, og ein presentasjon av systematiske arbeidsmodellar som forvaltninga kan nytte for… Les mer »