Miljøkonsekvensar av friluftsliv

Rapporten drøftar ulike verdiperspektiv i naturforvaltninga. Vidare presenterer og drøftar vi samanhengar mellom ulike former for friluftsliv og kva slags effektar denne bruken kan ha på ulike naturelement. Vi gjev ein gjennomgang av arbeids- og målemetodar som kan nyttast for å kartleggje slike samanhengar, og ein presentasjon av systematiske arbeidsmodellar som forvaltninga kan nytte for… Les mer »

Naturinformasjonssentra: Reiselivsattraksjon og verktøy for miljøforvaltning

Rapporten belyser hvordan informasjonssentra fungerer som reiselivsattraksjon og som verktøy for miljøforvaltningen, basert på undersøkelser i tilknytning til Breheimsenteret i Jostedalen og Norsk Bremuseum i Fjærland. En har her bl.a. sett nærmere på i hvilken grad slike sentra trekker besøkende til et område, hvilke markedssegmenter som besøker slike sentra, årsaken til at en del turister… Les mer »