Jenter med utradisjonell utdanning. Hvordan gikk det dem? En undersøkelse basert på data fra Hedmark

Jenter som startet opp med utradisjonell utdanning på grunnkursnivå ved videregående skoler i Hedmark høsten 1982 er kontaktet fem år senere og stilt spørsmål om hva de har gjort og opplevd i mellomtiden og hvilke refleksjoner de har gjort seg under veis. Vesentlig færre jenter enn gutter har havnet i yrker eller videreutdanning som bygger… Les mer »

Reiseliv som sysselsettingsfaktor i distriktene?

Rapporten belyser reiselivsnæringens muligheter og begrensninger som sysselsettingsskapende faktor i distriktene, gjennom først å se på hvordan rekrutteringen til arbeidsplasser innenfor overnattingssektoren påvirkes eller avhenger av støttelse og struktur ved lokale arbeidsmarkeder. Dessuten undersøkes om den enkelte arbeidstakers situasjon, alternative sysselsettingsmuligheter og karriereplaner har betydning for vurderingen av arbeidsplassene i overnattingssektoren. Rapporten dokumenterer at sammensetningen… Les mer »

Elverums befolkning og attraktivitet

De 30 siste åra har Elverums befolkning vokst prosentvis sterkere enn både landet, nabokommunene og de øvrige Innlandsbyene. Selv om Elverum gjennomgående har hatt fødselsoverskudd i denne perioden, er det den sterke netto tilflyttingen som står for befolkningsveksten. Elverum hadde sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn landet i perioden 2000-2007. I privat sektor var veksten… Les mer »