Vi er alle forskjellige . En kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn i to Mjøskommuner.

Denne rapporten er basert på en delstudie under sosialhjelpsprosjektet. Det er en kvalitativ studie av tolv unge arbeidsledige menn som vi har intervjuet om dees totale livssituasjon. Vi har særlig fokusert på sammensetningen av gruppen, på de konsekvenser arbeidsledighet har for dem, og på strategier de bruker for å hanskes med arbeidsledigheten. Variasjonsbredden i gruppen… Les mer »

Arbeidsledige i alderen 20-29 år. En kartleggingsundersøkelse.

Rapporten bygger på intervju av arbeidsledige i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hordaland og Hedmark. Hovedformålet har vært å kartlegge de ulike typer av ledighet i gruppen og se disse opp mot kjennetegn som sosial bakgrunn, utdanning og yrkeshistorie. Målsettingen har vært å se på de unges tilpasning til arbeidsmarkedet og de forhold som… Les mer »

Evaluering av Akershus fylkeskommunes sysselsettingsfond. Nytte for arbeidsledige og arbeidsgiver.

Akershus fylkeskommune opprettet våren 1989 et sysselsettingsfond hvor formålet var å iverksette spesielle sysselsettingstiltak i samsvar med de retningslinjer som blir opptrukket for fylkeskommunens engasjement i tiltak mot arbeidsledigheten. Denne rapporten viser hvordan midler til ekstraordinært sysselsetting har fungert og hvilken nytteverdi dette har hatt for den arbeidsledige og de fylkeskommunale institusjonenen/organisasjoner som har deltatt.

Arbeidsledige etablerere. Del I: Resultater av Arbeidsdirektoratets jobbskapingsmidler i 1994.

Stortinget har hvert år siden 1993 bevilget 20 millioner kroner i såkalte kurs-og jobbskapingsmidler, som har gått til prosjekter der formålet har vært å gi motivasjon, veiledning og råd til arbeidsledige med planer om å etablere egen næringsvirksomhet. Evalueringen tar utgangspunkt i bevilgningen i 1994, og drøfter de resultatene midlene har gitt. Resultatene av jobbskapingsmidlene… Les mer »

Arbeidsledige etablerere Del III: Iverksetting og gjennomføring av kurs- og jobbskapingsprosjektene

Denne rapporten er en av fire i en større evaluering av kurs- og jobbskapingsmidlene, som Østlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Denne rapporten tar for seg den politiske prosessen og målsettingene bak kurs- og jobbskapingsmidlene, og evaluerer arbeidsmarkedsetatens håndtering av midlene. Evalueringen viser at arbeidet med kurs- og jobbskapingsprosjektene varierer mye fra fylke til… Les mer »