Mellomevaluering av Stange trygdemedisinske poliklinikk

Stange trygdemedisinske poliklinikk (STP) ble opprettet ved inngangen til 1996 for å arbeide med tidligintervensjon overfor langtidssjukmeldte med muskel- og skjelettlidelser. STP er en forsøksordning, i hovedsak finansiert av Rikstrygdeverket...

Longyearbyen – et rotasjonssamfunn

Rapporten er den første av 4 i en kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. I denne delrapporten redegjøres for prosjektets bakgrunn, metodiske tilnærming, samt resultatene fra en ressurskartlegging...