Denne rapporten handler om organiseringen av hjemmetjenesten/omsorgstjenesten. Den ser på ulike aktører som det formelle pleie- og omsorgsapparatet (offentlig/privat) og det uformelle omsorgsapparatet (familie, venner og frivillige organisasjoner). Rapporten bygger blant annet på individuelle intervjuer med pårørende til demenspasienter, statistiske analyser basert på SSBs tall for pleie- og omsorgssektoren og en litteraturstudie med fokus på empirisk forskning

Bestill rapport

Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen | (rapportnr. 200911)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X