Månedsarkiv juni 2014

Parkering

Folkens, da er vi i gang med det nye parkeringsregimet på Lillehammer. Det er meg som har bedt Ann Iren om å legge opp til det systemet vi følger i utgangspunktet. Vi gjør tilpasninger etterhvert som vi gjør erfaringer – men jeg understreker at det ikke kan skje ved at den enkelte tar seg til… Les mer »

Nettverk for forskning på fjellområder i Norge

fjellforsk

Fjellmuseet i Lom var den 11. juni møtestedet for ni forskningsinstitusjoner, Fjellregionsamarbeidet og Oppland fylkeskommune.

På møtet ble det besluttet å etablere et forskernettverk for forskning på utviklingen i fjellområder i Norge. Nettverket er foreløpig gitt navnet «Fjell-forsk-nett». Østlandsforskning, Vestlandsforskning, Senter for Bygdeforskning og Nordlandsforskning skal lede arbeidet med den videre utviklingen av nettverket. Oppland fylkeskommune støtter utviklingen av nettverket med utviklingsmidler rettet mot fjellområdene. Fjellområdene i Norge dekker om lag halvparten av arealet i landet men har kun 6 – 7 % av landets befolkning. I fjellområdene er det store distriktspolitiske utfordringer, og i motsetning til kystområdene opplever fjellområdene en langt svakere samfunnsutvikling.

Kriterier for utmarksnæringer

Østlandsforskning skal utrede «Kriterier for utmarksnæringer i LNFR-områder» for Tinn kommune. Formålet med oppdraget er å utarbeide definisjoner og kriterier som muliggjør lik forvaltningspraksis mellom kommuner og regioner.

Definisjonene skal bidra til størst mulig forutsigbarhet og enkelhet for blant annet grunneierne. Utmarksnæringer er ikke sjelden marginale økonomisk, og bestemmelsene bør også av den grunn i størst mulig grad begrense usikkerhet og kostnader til utøvelsen av utmarksnæringer. Definisjonene må naturligvis også ivareta miljøhensyn, særlig villreinens tålegrenser, og være innenfor eksisterende lovverk. Det er å finne gode definisjoner og kriterier som i størst mulig grad ivaretar og balanserer disse hensynene i regulering av utmarksnæringer, står sentralt i prosjektet. Prosjektet skal hente informasjon om utmarksnæringene i hele området rundt Hardangervidda.

Bråtå skal lede arbeidsgruppe villrein

Klima- og miljødepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere muligheten for økt verdiskaping i villreinfjellet. Arbeidet skal ta utgangspunkt i tankene om europeiske villreinregioner og bidra til en konkretisering av det. Gruppen skal ledes av Forsker 1 Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning.

Det var klima- og miljøvernminister Trine Sundtoft som kunngjorde dette på Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu i dag. Dette blir også et spennende steg videre innen Østlandsforskning sitt fokus på FoU i fjellområdene, sier Bråtå.

Europeiske villreinregioner er et begrep som ble skapt i forbindelse med prosessen omkring «Villrein og samfunn» (VISA) på første halvdel av 2000-tallet. Det ble der fokusert på villreinens innvandringshistorie til Norge og tanken var at denne kunne brukes som utgangspunkt for bl.a. økt verdiskaping i fjellbygder i Sør-Norge.

Internmidler

Under finner du søknadsskjema og retningslinjer for Internmidler. Søknadsskjema Internmidler (brukes når du skal søke om internmidler til å skrive artikler, delta på konferanser osv.) Retningslinjer Internmidler (27.05.2014)