Regjeringen har satt i gang en omfattende kommunereform, og alle landets kommuner er invitert å delta i prosessen. Mange kommuner har allerede begynt å utrede forskjellige kommunemodeller. Østlandsforskning har detaljert innsikt i kommunesektoren og kommunereformens intensjon. Vi har nå etablert et eget kompetanseteam for kommunereform.

kommunereform2Teamet består av bredde- og dybdespesialister på analyse av befolkning og næringsliv, utmark, kommunale tjenesteområder osv., og ledes av Per Olav Lund. Han har lang ledererfaring fra kommunesektoren, blant annet som rådmann og økonomisjef. Han har solid innsikt i kommunens ansvars- og arbeidsområder, er godt kjent med hvordan kommuner fungerer både administrativt, og politisk.

Østlandsforskning har gjennomført flere studier og analyser av kommunesektorens ansvars- og interesseområder. De siste 10 årene  har vi både vært med som premissgiver for reformarbeidet, og arbeidet med problemstillinger relatert til kommunereform. Forsker Svein Erik Hagen skrev sammen med Reidun Grefsrud ØF-rapport 23/ 2003 «Kriterier for kommuneinndeling»som var grunnlaget for departementets veileder «Analyseveileder kommuneinndeling» (2004).  Mer om dette kan leses i ekspertutvalgets delrapport ‘Kriterier for god kommunestruktur’ fra mars 2014.

På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland utreder Østlandsforskning nå mulige kommunestrukturmodeller i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og Valdres. I arbeidet benyttes blant annet vår omfattende database med befolkningsdata.

Østlandsforskning har også utført samfunnsanalysen for fase 1 av fire byregionprosjektene (ByR). Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet ByR for å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke områdenes regionale vekstkraft. I utredning av kommunestruktur står bl.a. regionforstørring og regional effekter som følger ved sammenslåing sentralt.