Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse i Os i Østerdalen, hvor tilfeldig utvalgte husstander ble spurt om vaner og livsstil på områdene transport, energi, avfall og produkter/innkjøp. I tillegg ble de spurt om tilknytning til Os kommune. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge mulighetene for å endre livsstil i mer miljøvennlig retning, og hva folk opplevde som hindre i den forbindelse. Undersøkelsen skal også bidra til å skape økt engasjement i lokalpolitikken og i forhold til miljøtiltak i kommunene. Resultatene viser at osingene synes miljøhensyn er viktig på mange felt, men at dette bare i begrenset grad følges opp i handling. På områdene avfall, energi og innkjøp er det relativt mange som ønsker å endre vaner, avhengig av prisnivå på miljøvennlige varer og tilrettelegging av innsamlingsordninger for avfall. Osingene er minst innstilt på å endre bilbruken i mer miljøvennlig retning. Grunnen til det er hovedsakelig at bil er svært praktisk, og i mindre grad konkrete hensyn som som mangel på tid eller dårlig busstilbud. Av mulige virkemidler for å løse miljøproblemer hadde flest tro på økonomiske stimulanser, deretter statlig politikk og internasjonalt samarbeid.

Bestill rapport

Livsstil og miljøholdninger i Os i Østerdalen. En spørreundersøkelse om Agenda 21-satsing | (rapportnr. 199817)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X